Nasza firma

  Nasz statut

  TEKST JEDNOLITY STATUTU
  REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ
  Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
  WG STANU NA DZIEŃ  29 września 2011 r.

  Uwzględniający zmiany uchwalane w dniach:

  • 20.06.2000 r.
  • 27.04.2004 r.
  • 16.01.2009 r.
  • 20.05.2010 r.
  • 29.09.2011 r.

  ROZDZIAŁ I
  Postanowienia ogólne

  ROZDZIAŁ I
  Postanowienia ogólne

  Art. 1
  Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim zwana dalej Izbą działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 710) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z niniejszym statutem.

  Art. 2
  Izba jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, w zakresie ich działalności gospodarczej.

  Art. 3

  Siedzibą Izby jest miasto Piotrków Trybunalski.

  Art. 4
  Izba działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

  Art. 5
  Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych.

  ROZDZIAŁ II
  Podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

  Art. 6
  Celem Izby jest:Reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.Promocja przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

  Art. 7
  Izba realizuje swoje zadania poprzez:

  1. tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
  2. popieranie we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo-naukowymi kształcenia zawodowego członków i ich pracowników, z myślą o przygotowaniu do sprostania konkurencji, delegowanie swoich przedstawicieli do udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, zajmujących się problematyką działalności Izby, lub jej członków,
  3. tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami na drodze postępowania polubownego i pojednawczego, a także ochrony dobrego imienia swych członków, upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących najwyższą efektywność działalności gospodarczej,
  4. reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej,
  5. przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości,
  6. wspieranie inicjatyw zmierzających do prywatyzacji mienia komunalnego i państwowego,
  7. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
  8. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
  9. ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
  10. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby wydawanie, na wniosek zrzeszonych podmiotów, opinii i referencji dotyczących ich działalności,
  11. organizację targów, wystaw oraz imprez promocyjnych.

  ROZDZIAŁ III
  Prawa i obowiązki członków Izby

  Art. 8

  1. Obowiązkiem członków Izby jest:
  a. postępowanie zgodne ze statutem, regulaminami i uchwałami organów Izby,
  b. czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby, c. postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym,
  d. ochrona dobrego imienia Izby,
  e. pozyskiwanie godnych kandydatów na członków Izby.
  2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest regularne opłacanie składek członkowskich.

  Art. 9
  1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto mają prawo do:
  a. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby,
  b. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby,
  c. grupowania się w komisjach branżowych zgodnie z regulaminem komisji branżowej uchwalonym przez Radę Izby. 2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem praw wyborczych.

  ROZDZIAŁ IV
  Nabywanie i utrata członkostwa Izby

  Art. 10
  Członkowie Izby dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. honorowych.

  Art. 11
  Członkiem zwyczajnym Izby mogą być  przedsiębiorcy, którzy poprzez złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowiązują się do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej statutu. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
  Dla potrzeb niniejszego statutu ustala się, że wszyscy wspólnicy jednej spółki cywilnej będą traktowani jako jeden przedsiębiorca. 2. Członkowie-założyciele nabywają członkostwo Izby przez podpisanie statutu.

  Art. 12
  Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Rady Izby.

  Art. 13

  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Izbie.

  Art. 14

  Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie uchwałą na wniosek Prezydium zaopiniowany przez Radę Izby.

  Art. 15

  Członkostwo wygasa na skutek śmierci członka - osoby fizycznej, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez członka - osobę fizyczną, likwidację członka -osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 2. Wygaśnięcie członkostwa potwierdza uchwała Rady Izby o wygaśnięciu członkostwa.

  Art. 16
  Wykreślenie członka z Izby następuje na skutek  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.Wykreślenie członka następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Radę Izby ze skutkiem od dnia złożenia przez członka oświadczenia o zamiarze wystąpienia.

  Art. 17
  Podstawą wykluczenia członka z Izby może być naruszenie obowiązków określonych w Statucie. Do podjęcia uchwały o wykluczeniu członka z Izby upoważniona jest  Rada Izby.        

  Art. 18
  1.Od uchwały  Rady Izby o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Izby. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
  2. Wykluczenie członka z Izby następuje na skutek uprawomocnienia się uchwały  Rady Izby o wykluczeniu, z datą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o utrzymaniu w  mocy uchwały  Rady Izby w tym przedmiocie.

  Art. 19

  Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie w przypadku sprzeniewierzenia się idei Izby lub rażącego naruszenia postanowień Statutu na wniosek Prezydium zaopiniowany przez Radę Izby.


  ROZDZIAŁ V
  Organy Izby

  Art. 20
  1.Organami Izby są:
  A. Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  B. Rada Izby,
  C. Komisja Rewizyjna.
  2. Kadencja Rady Izby i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ust.3.
  3. Kadencja pierwszej Rady Izby i pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
  4. Wybór organów Izby odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów spośród członków Izby. 5.Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów i przejęcie spraw od dotychczasowych organów powinno nastąpić w ciągu  7 dni od dnia  podjęcia uchwały o wyborze organów Izby. Do tego czasu działają organy poprzedniej kadencji tylko w zakresie zwykłego zarządu. 6. Ilość członków organu w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby w granicach określonych statutem Izby.

  Art. 21
  1.W przypadku powstania wakatu w danym organie przed upływem kadencji wakat uzupełnia kolejna osoba z listy kandydatów do danego organu.
  2. W przypadku wyczerpania listy kandydatów, o której mowa w ust. 1, wakat uzupełnia się w drodze wyborów przeprowadzonych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

  Art. 22

  O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków. Wyłączenie jawności głosowania  następuje w każdej sprawie na wniosek co najmniej 1/5 uczestników głosowania.       

  Walne Zgromadzenie Członków Izby


  Art. 23
  1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.
  2.Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Izby, organach Izby, pracach Izby osobiście, poprzez swoje organy lub pełnomocników.
  3. Każdemu członkowi Izby przysługuje wyłącznie jeden mandat w zakresie czynnego i biernego prawa wyborczego.  

  Art. 24
  Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.

  Art. 25
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby jako Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata, a jako Zgromadzenie sprawozdawcze co roku – najpóźniej w drugim kwartale następnego roku.
  2. W roku, w którym zwołuje się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze nie zwołuje się Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego. -  6  -

  Art. 26
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zgromadzenie zwołuje Prezydium Izby z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Izby, w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków.

  Art. 27
  1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Prezydium Izby powiadamia członków Izby z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
  2. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
  3. Walne Zgromadzenie członków Izby władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Izby; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
  4. Walne Zgromadzenie może odbyć się w wyznaczonym pierwszym lub drugim terminie nie wcześniej jednak niż w 15 minut po pierwszym terminie w przypadku stwierdzenia przez Prezydium Izby braku quorum w pierwszym terminie.

  Art. 28
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
  1. ustalanie głównych kierunków działania Izby,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej,
  3. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom  Rady Izby, Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór i odwoływanie członków organów Izby,
  5. uchwalanie regulaminów pracy organów Izby,
  6. uchwalanie zmian statutu Izby,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby, od uchwał Komisji Rewizyjnej,
  8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby,
  9. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.

  Art. 29
  Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania przed upływem kadencji członków organów Izby oraz rozwiązania Izby podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

  Rada Izby

  Art. 30

  Rada Izby kieruje działalnością Izby i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków Izby.

  Art. 31
  Rada Izby składa się z  9 do 15 członków wybieranych spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

  Art. 32
  Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swego grona Prezydium Izby w liczbie od  4 do 7 osób określając ich liczbę i funkcje, w tym Prezesa Izby, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

  Art. 33

  Pracami Rady Izby oraz jej Prezydium kieruje Prezes Izby.

  Art. 34
  Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
  2. realizacja celów i zadań statutowych Izby,
  3. zatwierdzanie preliminarzy budżetowych,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym o wykluczeniu członka z Izby,
  5. zatwierdzanie rocznych programów działania Izby,
  6. powoływanie funduszy celowych,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do innych organizacji, tworzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego,
  8. tworzenie organów doradczych i opiniodawczych Izby, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich pracy,
  9. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Izby,
  10. wykonywanie wszystkich innych działań nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
  11. podejmowanie uchwał o zbyciu i nabyciu nieruchomości,
  12. opiniowanie wniosków Prezydium Rady w sprawach nadawania i pozbawiania godności honorowego członka Izby,
  13. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla badania ksiąg rachunkowych Izby,
  14. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
  15. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Izby pełniących funkcję w organach Izby,
  16. zarządzanie majątkiem Izby,
  17. reprezentowanie Izby na zewnątrz.


  Art. 35
  1. Prezydium Rady Izby jest organizatorem i koordynatorem prac Rady Izby,
  2. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:
  a. wykonywanie uchwał Rady Izby,
  b. składanie Radzie Izby sprawozdań z działalności,
  c.realizacja bieżących zadań Rady Izby,
  d. sporządzanie preliminarza budżetowego Izby,
  e. zatrudnianie pracowników Izby i ustalanie zasad wynagradzania,
  f. utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi,
  g. prowadzenie ewidencji członkowskiej,
  h. prowadzenie i nadzór nad rachunkowością Izby,
  i. inicjowanie i prowadzenie przez Izbę działalności gospodarczej wg zasad określonych przez Radę Izby.

  Komisja Rewizyjna

  Art. 36
  1.Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
  2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

  Art. 37

  Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1.wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Rady Izby i jej Prezydium,
  2.badanie sprawozdań Rady Izby,
  3.badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
  4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu działalności Izby,
  5. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Radę Izby albo Prezydium Rady Izby,
  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby na ich wniosek oraz między członkami a Radą Izby, powstałych na tle ich praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Izby,
  7. rozpatrywanie sporów lub wniosków powstałych w związku z nie przestrzeganiem lub naruszeniem przez członków Izby postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,

  Art. 38

  Komisja Rewizyjna stwierdzając naruszenie przez członka Izby obowiązków określonych w  Statucie może  wnioskować do Rady Izby o orzeczenie wobec członka lub jego przedstawiciela:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 3 lat,
  4. wykluczenia z Izby.

  Art. 39
  Do uchwał w przedmiocie orzeczenia kar, o których mowa w art. 38, stosuje się odpowiednio postanowienie art. 18 statutu.  -  9  -

  Art. 40
  Członek Izby nie może być ukarany po upływie jednego roku od dnia, w którym Komisja Rewizyjna lub Rada Izby powzięła wiadomość o dopuszczeniu się przez niego naruszenia obowiązków, o których mowa w  Statucie.  

  Art. 41
  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów Izby składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Art. 42
  1. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin komisji uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych  organach Izby.

  ROZDZIAŁ VI

  Majątek Izby

  Art. 43
  Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe oraz środki pieniężne.

  Art. 44

  Źródłem powstania majątku Izby są:
  1. składki członkowskie,
  2. wpisowe,
  3. dotacje i subwencje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej,
  6. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę,
  7. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Izby.

  Art. 45
  Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Rady Izby w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

  Art.
  46
  Do składania oświadczeń woli, z których wynikają dla Izby zobowiązania majątkowe, a których wartość przekracza wysokość rocznych składek członkowskich obliczonych na ostatni dzień roku poprzedzającego przed złożeniem oświadczenia woli wymagana jest zgoda wszystkich członków Prezydium Rady.

  Art. 47
  1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przez Radę Izby.
  2.
  Przedmiotem działalności gospodarczej Izby jest: 

  1.  18.11.Z – Drukowanie gazet
  2. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
  3. 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
  4. 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
  5. 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  6. 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
  7. 46.19.Z – Działalność agentów  zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  8. 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  9. 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  10. 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna  nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach
  11. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  12. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  13. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
  14. 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych
  15. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  16. 49.41.Z – Transport drogowy towarów
  17. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  18. 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski
  19. 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych
  20. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  21. 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
  22. 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
  23. 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  24. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  25. 58.11.Z – Wydawanie książek
  26. 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  27. 58.13.Z – Wydawanie gazet
  28. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  29. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
  30. 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  31. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  32. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  33. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
  34. 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  35. 60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych
  36. 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
  37. 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  38. 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  39. 62.09. Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  40. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami  internetowymi (hosting) i podobna działalność
  41. 63.12.Z – Działalność portali internetowych
  42. 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych
  43. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  44. 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  45. 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  46. 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
  47. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  48. 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  49. 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  50. 69.10.Z – Działalność prawnicza
  51. 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  52. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  53. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  54. 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury
  55. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  56. 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności
  57. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
  58. 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  59. 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  60. 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca  na cele reklamowe w mediach elektronicznych /Internet/
  61. 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  62. 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  63. 74.20.Z – Działalność fotograficzna
  64. 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami
  65. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  66. 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  67. 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
  68. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
  69. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
  70. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
  71. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  72. 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
  73. 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowanej
  74. 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  75. 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  76. 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  77. 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie
  78. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  79. 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  80. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  81. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  82. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  83. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
  84. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  85. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
  86. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
  87. 91.01.A – Działalność bibliotek
  88. 91.01.B – Działalność archiwów
  89. 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  90. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
  91. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  92. 99.00Z – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

  3. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

  ROZDZIAŁ VII
  Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty

  Art. 48

  Składki członkowskie oraz wpisowe powinny być wpłacane w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Izby.


  ROZDZIAŁ VIII

  Zasady rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji Izby.

  Art. 49
  1. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
  2. Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Izby.

  Art. 50
  1.Likwidator zgłosi celem wpisania do rejestru otwarcie likwidacji oraz imię i nazwisko likwidatora.
  2. W stosunkach wewnętrznych likwidator obowiązany jest stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

  Art. 51
  Likwidator zakończy interesy bieżące Izby, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania i spienięży majątek Izby.

  Art. 52
  Majątek Izby pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy członków Izby w takim stosunku w jakim członkowie wnosili składki do ogólnej sumy składek.

  Art.
  53

   Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Izby ostatecznych rachunków, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z właściwego rejestru. Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

   ROZDZIAŁ IX
   Postanowienia końcowe

   Art. 54
   Statut niniejszy uchwalony został przez założycieli Izby i potwierdzony przez złożenie na nim podpisów założycieli na 4 kartach stanowiących integralną część statutu. Tekst jednolity sporządzony dnia: 30.09.2011 r.