Nasza firma

  Regionalna Izba Gospodarcza i jej zadania

  Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim została powołana do życia w dniu 18 czerwca 1988 roku. Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków.

  Izba realizuje swoje zadania poprzez:
  • tworzenie warunków dla rozwoju i modernizacji życia gospodarczego
  • reprezentowanie i podejmowanie działań na rzecz swoich członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej a w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym
  • formułowanie opinii o projektach rozwiązań prawnych odnoszących się do gospodarki
  • ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
  • wyrażanie opinii samorządu gospodarczego na tematy z wiązane z gospodarką na terenie działania Izby
  • informowanie o działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • propagowanie w społeczeństwie naszego regionu wiedzy na temat roli przedsiębiorców we wspieraniu inicjatyw o charakterze kulturalnym, społecznym oraz sportowym