Odpowiedzialność cywilna geodety

Reklama: Geodeta Sicienko

Polega ona na konsekwencjach finansowych, za naruszenie swoich obowiązków zawodowych. Odpowiedzialność ta jest oparta na art. 471 i następne kodeksu cywilnego. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej geodety są następujące:

  • Geodeta nie wykona bądź nienależycie wykona swoje zobowiązanie – chodzi na przykład o sytuacje gdy geodeta niewłaściwie wytyczy budynek lub granicę, lub w ogóle nie wykona czynności wytyczenia;
  • Inwestor poniesie szkodę wskutek niewłaściwego zachowania geodety. Przez szkodę należy rozumieć wyłącznie straty materialne. Chodzi więc o wszelkie koszty jakie poniesie inwestor w związku z niewłaściwym zachowaniem geodety. Przykładowo mogą być to koszty opracowania dokumentacji zamiennej, koszt wykonania dodatkowych prac budowlanych, itp.;
  • Między niewłaściwym działaniem geodety, a szkodą inwestora musi zachodzić tak zwany adekwatny związek przyczynowy. Chodzi o to, że geodeta może odpowiadać tylko za normalne następstwa swoich czynów. Ocena jaki koszt może być zrekompensowany przez geodetę zależy od okoliczności danej sprawy

Odpowiedzialność geodety obejmować może również utracone korzyści (lucrum cessans). Przykładowo może to być czynsz utracony przez inwestora wskutek tego, że przez błąd geodety przedłużają się prace budowlane.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną to inwestor powinien najpierw dobrowolnie wezwać geodetę do dobrowolnej zapłaty. W wezwaniu należy precyzyjnie określić termin zapłaty i zagrozić skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.  W wezwaniu należy także dokładnie określić zaniedbania geodety i przedstawić w jak sposób wyliczono wartość szkody. Jeżeli geodeta nie będzie chciał porozumieć się z inwestorem, to sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego, przed sąd cywilny powszechny.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments