Nasza firma
  2015-02-02
  ROZPOCZĘTY I ETAP PLEBISCYTU "PRZEDSIĘBIORCA ROKU" 2014

  Szanowni Państwo! 

   

              Uprzejmie informujemy, iż Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim. rozpoczęła  realizację I Etapu trzynastej już edycji Plebiscytu  „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU”.

           Zapoczątkowana trzynaście lat temu inicjatywa Rady Izby na trwale wpisała się w kalendarz znaczących wydarzeń nie tylko Regionalnej Izby Gospodarczej ale również naszego Miasta. Pragniemy przypomnieć, że laureatami dotychczasowych edycji, którzy zdobyli Państwa uznanie i którym nadali Państwo, jako przedstawiciele samorządu gospodarczego działającego na naszym terenie, tytuł „PRZEDSIĘBIORCY  ROKU” są:

   

  Paweł Załoga -Przedsiębiorstwo Mięsne "Załoga"        "PRZEDSIĘBIORCA ROKU" 2002

  Wiesław Szczepanik -  Z.P.H. „POLANIK”                     „PRZEDSIĘBIORCA ROKU”  2003

  Lucjan Dukała - Prezes Zarządu FMG „Pioma”              „PRZEDSIĘBIORCA ROKU”  2004

  Witold Maćkowiak - Dyrektor Generalny P.U.”RokA     „PRZEDSIĘBIORCA ROKU”  2005

  Tomasz Kaczmarek - Prezes Zarządu „PEUK” S.A.         „PRZEDSIĘBIORCA ROKU”  2006

  Zbigniew Wilk - PPHU Zbigniew Wilk                            „PRZEDSIĘBIORCA ROKU”  2007

  Marek Pietrzak - „HEMPIS” Sp. J.                                 „PRZEDSIĘBIORCA ROKU” 2008

  Włodzimierz Motyka - PPHU „MOTEX”                          „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” 2009

  Waldemar Kelm – PPU „Cza-ta” Sp.J. W.Kelm,M.Niciak   „PRZEDSIĘBIORCA ROKU” 2010

  Grzegorz Krasoń – Gospodarstwo Ogrodnicze               „PRZEDSIĘBIORCA ROKU” 2011

  Dariusz Szczepanik – „POLANIK Sp. z o.o.                    „PRZEDSIĘBIORCA ROKU” 2012

  Krzysztof Dybała –PIB”ZETPRI-EKO” SP. Z O.O.           „PRZEDSIĘBIORCA ROKU” 2013

   

              Zapraszamy do współtworzenia listy tych, których uznaniem chcecie Państwo uhonorować. Na etapie wyłaniania kandydatur obowiązuje zasada, w której przedsiębiorca wyraża oficjalne uznanie dla pracy i osiągnięć innego przedsiębiorcy poprzez jego nominację.  Zgłaszającym i nominowanym może być każdy przedsiębiorca – czynny uczestnik życia gospodarczego i społecznego na terenie działania Izby, niekoniecznie jej członek  – szczegóły w Regulaminie Plebiscytu – strona internetowa RIG:www.rigpiotrkow.biz.pl.

  Termin I Etapu Plebiscytu – zgłaszania kandydatur na listę nominowanych, po którym rozpoczniemy procedurę wyborów upływa 31 marca  2015 r. Bardzo prosimy o przekazywanie w tym terminie zgłoszeń kandydatów na załączonym druku zgłoszeniowym do biura RIG, Al. 3-go Maja 2. Po tym terminie rozpocznie się II Etap Plebiscytu – etap wyborów.

              Jednocześnie informujemy,  że  ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w I półroczu 2015 roku. O terminie i miejscu  powiadomimy Państwa w stosownym czasie. 

   

                                         REGULAMIN  PLEBISCYTU

            Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim „PRZEDSIĘBIORCA ROKU”

   

   

  Rozdział I

  Organizator Plebiscytu:

  1. Plebiscyt jest organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

   

  Cel Plebiscytu:

   

  1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureata – przedsiębiorcy,  będącego czynnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz społecznego na terenie działania Izby.
  2. Nadanie tytułu „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” ma charakter uznaniowy i jest wyrazem uznania przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim dla dokonań i osiągnięć laureata w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz społecznej.

  Plebiscyt odbywa się w dwóch etapach: I. Etap nominacji; II. Etap wyborów;

                                                

   

                                                             Rozdział II

  Warunki udziału w Plebiscycie

  1. Kandydatem do otrzymania tytułu „PRZEDSIĘBIORCA ROKU” może być każdy czynny uczestnik życia gospodarczego prowadzący co najmniej 3 lata  działalność gospodarczą deklarujący uczestnictwo w Plebiscycie. Deklaracja uczestnictwa stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.
  2. Zgłaszającym kandydata do nominacji otrzymania tytułu „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” może być każdy czynny uczestnik życia gospodarczego prowadzący działalność gospodarczą bądź posiadający stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu przedsiębiorcy.
  3. Deklaracja uczestnictwa i karta zgłoszenia udostępnione są  na stronie internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej: www.rigpiotrkow.biz.pl.

   

                                                           Rozdział III

                                                 Kapituła Plebiscytu

  1. Kapitułę Plebiscytu stanowi Prezydium Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Rady, Wiceprzewodniczący zostanie wybrany spośród członków Kapituły na jej pierwszym posiedzeniu. Osoba zgłoszona  w Plebiscycie nie może być jednocześnie członkiem Kapituły.

  2.Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Obrady Kapituły są protokołowane. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Kapituły.

   

  Rozdział IV

  Sekretariat Plebiscytu

   

  1.Sekretariat Plebiscytu mieści się w siedzibie biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 2. Sekretariat pełni funkcje administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorem przebiegu Plebiscytu w jego części techniczno-organizacyjnej.

   

    

                                                           Rozdział V

                                                  Przebieg Plebiscytu

  I Etap: Zgłoszenia i nominacje:

  1.Zgłoszenie kandydata odbywa się w formie pisemnej z podaniem danych osoby zgłaszanej /imienia, nazwiska, nazwy reprezentowanej firmy/  oraz stosownym uzasadnieniem zgłoszenia. Zgłoszenie musi być opatrzone pieczęcią oraz podpisem przedsiębiorcy lub osoby posiadającej uprawnienia do działania w jego imieniu. Karta zgłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.   

  2.Termin przyjmowania zgłoszeń, liczbę miejsc nominowanych  ustala oraz dokonuje wpisu zgłoszonych kandydatów na listę nominowanych – Rada Regionalnej Izby Gospodarczej na swoim prawomocnym posiedzeniu.

  3. Rada RIG posiada prawo zgłoszenia kandydatów do otrzymania tytułu na swoim prawomocnym posiedzeniu w trybie uchwały Rady.

  4.Rada RIG podaje listę nominowanych do publicznej wiadomości w ustalony przez siebie sposób.

  II Etap: Wybory:

  1. Prawo wyborcze posiada każdy przedsiębiorca  zrzeszony w Regionalnej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. Każdy z tych przedsiębiorców posiada prawo do oddania jego głosu na jednego, wybranego przez siebie kandydata z listy nominowanych.
  3. Wybór laureata Plebiscytu dokonywany jest w trybie głosowania tajnego, na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania,  opatrzonych pieczęcią oraz podpisem upoważnionego członka kapituły Plebiscytu.
  4. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie krzyżykiem /x/  pola obok nazwiska kandydata, na którego oddawany jest głos.
  5. Organem uprawnionym do liczenia głosów jest Kapituła Plebiscytu.
  6. W przypadku braku ostatecznego rozstrzygnięcia w wyniku przeprowadzonego  głosowania /jednakowa liczba głosów/ ostatecznego rozstrzygnięcia dokonują członkowie Kapituły na swoim prawomocnym posiedzeniu w trybie głosowania tajnego.
  7. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników głosowania członków Kapituły i Sekretariat Plebiscytu obowiązuje tajemnica przebiegu obrad w części dotyczącej spraw objętych powyższym regulaminem.
  8. Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz nadanie tytułu i wręczenie Statuetki „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” odbywa się podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Jej termin i miejsce ustala Rada Regionalnej Izby Gospodarczej na swym prawomocnym posiedzeniu w formie uchwały.

   

  Rozdział VI

  Nagrody

   

  1.Laureat, wyłoniony w drodze Plebiscytu oprócz honorowego tytułu otrzymuje  statuetkę  

  zwycięzcy. Nominowani w Plebiscycie „Przedsiębiorca Roku” otrzymują statuetki nominowanych.

                                          

                                                                               Rada Regionalnej Izby Gospodarczej

                                                                                      w Piotrkowie Trybunalskim

   

  Piotrków Trybunalski, styczeń 2015 rok

  Dokumenty do pobrania:

  1. Karta złoszenia do Plebiscytu "Przedsiębiorca Roku 2014" - plik

  2. Deklatracja uczestnictwa w Plebiscycie "Przedsiębiorca Roku 2014" - plik

   


  powrót