Nasza firma
  2014-01-22
  PLEBISCYT "FIRMA ROKU 2013"

  Szanowni Państwo! 

   

   

  Uprzejmie informuję, że w dwunastym   roku organizowania tradycyjnego już  Plebiscytu „Przedsiębiorca  Roku”  kontynuujemy  rozszerzoną w dwa lata temu  jego formułę i po raz kolejny  ogłaszamy Plebiscyt „Firma Roku”, którego współorganizatorami są Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Starosta Piotrkowski. Patronat nad Plebiscytem obejmuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego i  „Polska Dziennik Łódzki”.

   

  Celem Plebiscytu jest wyróżnianie, nagradzanie i promowanie firm działających zgodnie z  zasadami  etyki w biznesie,   wyróżniających się ponadprzeciętnymi  sukcesami, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością i aktywnością społeczną, wspierających działania charytatywne na rzecz lokalnej społeczności.

   

  W Plebiscycie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa mające swoją  siedzibę lub prowadzące działalność na terenie Piotrkowa i regionu piotrkowskiego. Uczestnictwo jest bezpłatne.

  Plebiscyt przeprowadzany jest w trzech kategoriach  tj.: mikro przedsiębiorstwo /od 1 do 9 osób/, małe przedsiębiorstwo /od 10 do 49  osób/,  średnie i duże przedsiębiorstwo /powyżej 50 osób/.

   

  Zapraszam firmy, organizacje biznesowe i społeczne, stowarzyszenia, samorząd terytorialny jak również osoby fizyczne do zgłaszania  firm zasługujących  na wyróżnienie - szczegóły w Regulaminie Plebiscytu „Firma Roku” – strona internetowa RIG:www.rigpiotrkow.biz.pl.

   

  I Etap Plebiscytu – zgłaszanie firm  na listę nominowanych.

  Bardzo proszę o przekazywanie w terminie do 28 lutego br.  zgłoszeń  na załączonym wniosku  do biura RIG, Al. 3-go Maja 2.

   

  II Etap Plebiscytu -  Kapituła  na podstawie danych zawartych w ankietach dokona  oceny firm wg kryteriów określonych w regulaminie przyznając odpowiednią ilość punktów.

   

  Ogłoszenie wyników Plebiscytów odbędzie się w I półroczu 2014 roku. O terminie i miejscu ogłoszenia wyników Plebiscytów powiadomimy w stosownym czasie. 

   

   

   

   

             

                                                                                     Z wyrazami szacunku:

                                                                                       W imieniu Rady RIG

                                                                               /-/ Włodzimierz Motyka                    

                                                                                             Prezes

   

  REGULAMIN  PLEBISCYTU

            Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim „ FIRMA ROKU’’

   

  Rozdział I

  Organizator Plebiscytu

  1. Plebiscyt organizowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. Współorganizatorem Plebiscytu mogą być: Prezydent Miasta, Starosta lub inne organizacje.
  3. Organizator Plebiscytu  może wystąpić   o objęcie Plebiscytu  Patronatem  Honorowym.

   

                                                          Cel Plebiscytu

   

  Celem  Plebiscytu  jest:  

  1.Wyróżnianie, nagradzanie i promowanie firm, których osiągnięcia mogą być wzorem    do naśladowania.

  2.Prezentacja  firm  osiągających  sukcesy gospodarcze, działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,  wspierających działania społeczne i charytatywne na rzecz lokalnej społeczności.

  3.Kształtowanie pozytywnego, gospodarczego wizerunku miasta, regionu i przedsiębiorstw.

  4.Integracja i współpraca firm z samorządami terytorialnymi.

   

   

  Rozdział II

  Warunki  udziału w Plebiscycie

  1.W Plebiscycie  uczestniczą  przedsiębiorstwa   mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą  co najmniej 3 lata na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i regionu piotrkowskiego.

  2.Plebiscyt ma charakter otwarty i uczestnictwo w nim  jest bezpłatne.

  3.Plebiscyt przeprowadzany jest w 3 kategoriach:

   

  1.Firma Roku  - w kategorii mikro  przedsiębiorstwo /1-9 osób/

  2.Firma Roku  - w kategorii małe  przedsiębiorstwo /10-49 osób/

  3.Firma Roku  - w kategorii  średnie i duże przedsiębiorstwo / powyżej 50 osób/

   

  Aby dana  kategoria mogła być rozpatrywana  musi wpłynąć co najmniej 5 deklaracji uczestnictwa w danej kategorii.

   

  4.Zgłoszenie do  Plebiscytu  następuje poprzez bezpośrednie zgłoszenie   udziału   przez  zainteresowaną  firmę, przez inną firmę,  organizacje biznesowe i społeczne, stowarzyszenia, samorząd terytorialny  a także osoby fizyczne.

  5. Zgłoszenie   odbywa się w formie pisemnej z podaniem dokładnych danych  firmy  /nazwa, adres/ oraz stosownym uzasadnieniem zgłoszenia. Zgłoszenie  winno  być opatrzone  czytelnym podpisem,  podpisem i pieczęcią  przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia lub osoby posiadającej uprawnienia do działania w jego imieniu oraz przesłane  droga pocztową lub elektroniczną do Sekretariatu Plebiscytu.                         

   

  6.Wnioski zgłoszenia, deklaracje  uczestnictwa oraz ankiety udostępnione są na stronach internetowych :

   

  - Regionalnej Izby Gospodarczej: www.rigpiotrkow.biz.pl

  - Urzędu Miasta: www.piotrkow.pl

  - Starostwa Powiatowego: www.powiat-piotrkowski.pl

   

   

  Rozdział III

  Kapituła Plebiscytu

  1.Kapitułę Plebiscytu powołuje Rada Regionalnej Izby Gospodarczej.  Przewodniczącym Kapituły jest z urzędu Prezes  Rady  Izby.

  2.Kapitułę Plebiscytu stanowią członkowie Prezydium Rady RIG oraz przedstawiciele Prezydenta miasta,   Starosty, samorządu terytorialnego, organizacji otoczenia około biznesowego oraz  osoby zaproszone przez Prezesa Izby, których autorytet, doświadczenie i wiedza są gwarantem bezstronnego i trafnego wyboru laureata.  

  3.Na pierwszym posiedzeniu Kapituła wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

  4.Obrady Kapituły są protokołowane a jej decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego.

  5.Kapituła dokonuje oceny firm biorących udział w Plebiscycie, kontroluje jego przebieg, nominuje  po 3 przedsiębiorstwa w  każdej kategorii, wskazuje firmy do ewentualnej wizytacji, przyznaje nagrody konkursowe oraz sugeruje zmiany regulaminowe kolejnych edycji  Plebiscytu..

  5.Decyzje Kapituły są ostateczne.

   

  Rozdział IV

  Sekretariat Plebiscytu

  Sekretariat  Plebiscytu  mieści się w siedzibie  biura  Regionalnej Izby Gospodarczej  w Piotrkowie Trybunalskim,  Al. 3-go Maja 2. Sekretariat pełni funkcje administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorem przebiegu plebiscytu w jego części techniczno-organizacyjnej.

   

  Rozdział V

  Kryteria oceny

  1. Zasady  przestrzegania  etyki prowadzenia biznesu.

  2.Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych i nowoczesnych technologii  w      zakresie działalności gospodarczej.

  3. Wzrost nowych miejsc pracy w okresie ostatnich 2 lat.

  4.Prowadzenie działalności społecznej i wspieranie akcji  charytatywnych.

  5.Otrzymane nagrody i wyróżnienia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i społeczną.

  6. Przestrzeganie  przepisów Kodeksu    Pracy i  ochrony środowiska.

  Uczestnik oceniany jest na podstawie danych zawartych w ankiecie Plebiscytu.

   

  Rozdział  VI

  Przebieg Plebiscytu

  Plebiscyt przebiega w II etapach:

    

  I etap – Organizator Plebiscytu ogłasza Plebiscyt, zaprasza firmy do Plebiscytu, udziela wszelkich informacji związanych z Plebiscytem oraz przyjmuje  wnioski  zgłoszenia.

   

  Kapituła Plebiscytu dokonuje oceny firm w oparciu o dostarczone materiały  - ankietę. Wg kryteriów wymienionych w rozdziale V przyznaje  odpowiednie ilości punktów  w skali ocen od 0 do 5 w poszczególnych kryteriach oceny. Nominuje po 3 firmy w każdej kategorii, które uzyskały największą  liczbę punktów oraz w ocenie Kapituły zasługują na wyróżnienie i są kwalifikowane do drugiego etapu.

   

  Członek  Kapituły będący jednocześnie osobą reprezentującą Firmę, która bierze udział w Plebiscycie nie dokonuje oceny tej Firmy. Firma  ta otrzymuje  uśrednioną  liczbę punktów przyznanych przez pozostałych członków Kapituły.

   

  II etap – Kapituła Plebiscytu dokonuje ewentualnej wizytacji nominowanych laureatów w celu zweryfikowania danych zawartych w ankietach.

  Firma biorąca udział w Plebiscycie zobowiązana jest do umożliwienia wizytacji swojej Firmy członkom Kapituły w jego siedzibie w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba. Wizytacja zostanie przeprowadzona w terminie dogodnym dla obu stron.

   

  Kapituła przedstawia nominowanych do tytułu, przyznaje tytuł „Firma Roku” oraz  statuetkę firmom, które uzyskały największą liczbę punktów w danej kategorii.

   

   

  Rozdział VII

  Nagrody i wyróżnienia

   

  1.Ogłoszenie wyników Plebiscytu i wręczenie nagród odbywa się podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Organizatora Plebiscytu.

   

  2.Wyniki   Plebiscytu  zostaną  podane do publicznej wiadomości.

   

  3.Nagrody w postaci statuetki otrzymują  zdobywcy pierwszych miejsc  w danej kategorii. Wszyscy nominowani w Plebiscycie otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów.

   

  4.Laureaci  Plebiscytu uzyskują prawo do wykorzystania w celu reklamy, promocji logo i tytuł konkursu przez okres 2 lat od daty ogłoszenia wyników konkursu.

   

   

                                                                                    Rada Regionalnej Izby Gospodarczej

                                                                                       w Piotrkowie Trybunalskim

   

   

   

  Piotrków Trybunalski, 9 styczeń 2014 rok

   

  Dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnictwa w Plebiscycie "Firma Roku" - plik

  2. Ankieta - Plebiscyt "Firma Roku" -plik

  3. Wniosek - Plebiscyt "Firma Roku" -plik


  powrót