Nasza firma
  2012-01-26
  PLEBISCYT "TRYBUNALSKA FIRMA ROKU"

  Szanowni Państwo!

  Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim  w X  – jubileuszowym roku organizowania tradycyjnego już Plebiscytu „Przedsiębiorca Roku” rozszerzyła jego formułę i ogłosiła  Plebiscyt „Firma Roku”, którego współorganizatorami są: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Starosta Piotrkowski. Patronat honorowy nad Plebiscytem objął Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, patronat medialny „Polska Dziennik Łódzki”.

  Celem Plebiscytu  jest wyróżnianie, nagradzanie i promocja firm osiągających sukcesy gospodarcze, działających zgodnie z zasadami etyki w biznesie, wspierających działania społeczne i charytatywne na rzecz lokalnej społeczności. Przeprowadzany  jest  w 3 kategoriach tj.:

  - mikro przedsiębiorstwo  zatrudniające  od 1 do 9 osób

  - małe przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 osób

  - średnie i duże przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 50 osób

   

  Plebiscyt  przebiega w dwóch etapach: pierwszy – ogłoszenie Plebiscytu i  zgłaszanie kandydatów, drugi – ocena przez Kapitułę zgłoszonych firm wg przyjętych w regulaminie kryteriów.

  Zakończyliśmy I Etap w wyniku którego wpłynęło 29 wniosków o uhonorowanie tytułem „Firma Roku” w tym: 6 w kategorii mikro przedsiębiorstwo,   12  w kategorii małe oraz 11 - średnie i duże przedsiębiorstwo.

  w kategorii mikro przedsiębiorstwo/ do 10 pracowników/

  1. GEO – CENTER S.C.ul. Wojska polskiego 63, Piotrków Tryb

  2. „Wima” s.c.  P-ków Tryb. , ul. Wronia 47/57

  3. Z-k Prod.Usł.Handlowy Skoneczny Grzegorz P-ków Tryb., ul. Karolinowska 21

  4. PPHU „Dromasz” Marek Famulski Moszczenica, Raków Duży, ul. Główna 30

  5. PPHU „Agmar” Mariola Wójcik gm.Grabica, Olendry

  6. Przedsiębiorstwo – Usługowo – Handlowe Winicjusz Szulc, ul. Przedborska 27a , Gorzkowice

   

  w kategorii małe przedsiębiorstwo /od 10 do 49 pracowników/

  1. Kambit.pl s.c. K.Bitel, K.Świątczak P-ków Tryb., ul. Daniłowskiego 5/7

  2. ZETRI-EKO Sp. z o.o. P-ków Tryb.,ul.Wojska Polskiego 122

  3. Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowo-Handlowe „Kandy” Łęki Szlacheckie Trzepnica-Kolonia 21

  4. Agencja Usług Oświatowych Szkolenia Kierowców „OLIMP”, Al. Armii Krajowej 22A

      Piotrków Tryb

  5. Centrum Gastronomiczne ‘ALTAMIRA” , ul. Dmowskiego 38 , Piotrków Tryb.

  6. „Agat” Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 118, Piotrków Tryb.

  7. Autotrans „NINA” Szydłów Kolonia 40 , gm. Grabica

  8. Firma konfekcyjna „Libra” ul. Dmowskiego 44, Piotrków Tryb.

  9. „MCO PRODUCT” Maciej Michalak, ul. Słowackiego 209a, Piotrków Tryb.

  10. PTH „ TRYBUNALSKIE” ul. Grota Roweckiego  5 , Piotrków Tryb.

  11. MAK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. ul. Sulejowska 45, Piotrków Tryb.

  12. Przedsiębiorstwo Budowlane „Algos”  P-ków Tryb., ul. Zalesicka 94

   

  w kategorii średnie i duże przedsiębiorstwo /od 50 pracowników/

  1. Grupa Inwemer  P-ków Tryb.,ul. Sulejowska 45

  2. Gospodarstwo Ogrodnicze Grzegorz Krasoń Piaski 32 gm. Wola Krzysztoporska

  3. ZUK „HAK” Stanisław Burczyński P-ków Tryb., ul. Próchnika 25

  4. PPHU „Motex” Export-Import Włodzimierz Motyka Sulejów, ul. Wschodnia 2

  5. „Polanik” Sp. z o.o. P-kow Tryb., ul. Życzliwa 11

  6. „Hempis” Sp.J. Marek Pietrzak i Synowie P-ków Tryb., ul. Demczyka 16-28

  7. „Haering” Sp. z o.o. P-ków Tryb., ul. Niska 14

  8. Centrum Dystrybucji „Ikea” Jarosty gm. Moszczenica

  9. EMERSON Sp. z o.o. Piotrków Tryb., ul. Belzacka 176/178

  10. „SULIMAR” Sp. z o.o., , Piotrków Tryb., ul.  Browarna 5

  11. Masarnia „BIENIEK” Piotrków Tryb. ul. Twardosławicka 33

   

  Pierwsze posiedzenie Kapituły zaplanowano na 2.02.2012 r.  podczas którego Kapituła w oparciu o ankietę przyzna odpowiednie ilości punktów wg kryteriów oceny wymienionych w  Regulaminie Plebiscytu oraz  dokona nominacji  po 3 firmy w każdej kategorii, które kwalifikuje do II etapu.

  Drugie posiedzenie Kapituły zaplanowano na  9.02.2012 r. podczas którego  Kapituła może dokonać  ewentualnej wizytacji  nominowanych   firm oraz dokona  wyboru najlepszej firmy w poszczególnych kategoriach oraz przyzna tytuł „Firma Roku” 2011.

                                                                    

   

  REGULAMIN  PLEBISCYTU "FIRMA ROKU"

                                                                                                                        Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim

   

  Rozdział I

  Organizator Plebiscytu

  1. Plebiscyt organizowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. Współorganizatorem Plebiscytu mogą być: Prezydent Miasta, Starosta lub inne organizacje.
  3. Organizator Plebiscytu  może wystąpić   o objęcie Plebiscytu  Patronatem  Honorowym.

   

                                                                   Cel  Plebiscytu 

  Celem  Plebiscytu  jest:  

  1.Wyróżnianie, nagradzanie i promowanie firm, których osiągnięcia mogą być wzorem do naśladowania.

  2.Prezentacja  firm  osiągających  sukcesy gospodarcze, działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,  wspierających działania społeczne i charytatywne na rzecz lokalnej społeczności.

  3.Kształtowanie pozytywnego, gospodarczego wizerunku miasta, regionu i przedsiębiorstw.

  4.Integracja i współpraca firm z samorządami terytorialnymi.

   

   

  Rozdział II

  Warunki  udziału w Plebiscycie

  1.W Plebiscycie  uczestniczą  przedsiębiorstwa   mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą  na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i regionu piotrkowskiego.

  2.Plebiscyt ma charakter otwarty i uczestnictwo w nim  jest bezpłatne.

  3.Plebiscyt przeprowadzany jest w 3 kategoriach:

   

             1.Firma Roku  - w kategorii mikro  przedsiębiorstwo /1-9 osób/

             2.Firma Roku  - w kategorii małe  przedsiębiorstwo /10-49 osób/

             3.Firma Roku   - w kategorii  średnie i duże przedsiębiorstwo /powyżej 50 osób/

   

  4.Zgłoszenie do  Plebiscytu  następuje poprzez bezpośrednie zgłoszenie   udziału   przez  zainteresowaną  firmę, przez inną firmę,  organizacje biznesowe i społeczne, stowarzyszenia, samorząd terytorialny  a także osoby fizyczne.

  5. Zgłoszenie   odbywa się w formie pisemnej z podaniem dokładnych danych  firmy  /nazwa, adres/ oraz stosownym uzasadnieniem zgłoszenia. Zgłoszenie  musi  być opatrzone  czytelnym podpisem,  podpisem i pieczęcią  przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia lub osoby posiadającej uprawnienia do działania w jego imieniu.

  6.Wnioski zgłoszenia, deklaracje  uczestnictwa oraz ankiety udostępnione są na stronach internetowych :

  - Regionalnej Izby Gospodarczej: www.rigpiotrkow.biz.pl

  - Urzędu Miasta: www.piotrkow.pl

  - Starostwa Powiatowego: www.powiat-piotrkowski.pl

   

   

  Rozdział III

  Kapituła Plebiscytu

  1.Kapitułę Plebiscytu powołuje Rada Regionalnej Izby Gospodarczej.  Przewodniczącym Kapituły jest z urzędu Prezes  Rady  Izby.

  2.Kapitułę Plebiscytu stanowią członkowie Prezydium Rady RIG oraz przedstawiciele Prezydenta miasta,   Starosty, samorządu terytorialnego, organizacji otoczenia około biznesowego oraz  osoby zaproszone przez Radę Izby, których autorytet, doświadczenie i wiedza są gwarantem bezstronnego i trafnego wyboru laureata.  

  3.Na pierwszym posiedzeniu Kapituła wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

  4.Obrady Kapituły są protokołowane a jej decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego.

  5.Kapituła dokonuje oceny firm biorących udział w Plebiscycie, kontroluje jego przebieg, nominuje  po 3 przedsiębiorstwa w  każdej kategorii, wskazuje firmy do ewentualnej wizytacji, przyznaje nagrody konkursowe oraz sugeruje zmiany regulaminowe kolejnych edycji  Plebiscytu.

  5.Decyzje Kapituły są ostateczne.

   

  Rozdział IV

  Sekretariat Plebiscytu

  Sekretariat  Plebiscytu  mieści się w siedzibie  biura  Regionalnej Izby Gospodarczej  w Piotrkowie Trybunalskim,  Al. 3-go Maja 2. Sekretariat pełni funkcje administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorem przebiegu plebiscytu w jego części techniczno-organizacyjnej.

   

  Rozdział V

  Kryteria oceny

  1. Zasady  przestrzegania  etyki prowadzenia biznesu.

  2.Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych i nowoczesnych technologii  w      zakresie działalności gospodarczej.

  3. Wzrost nowych miejsc pracy w okresie ostatnich 2 lat.

  4.Prowadzenie działalności społecznej i wspieranie akcji  charytatywnych.

  5.Otrzymane nagrody i wyróżnienia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i społeczną.

  6. Przestrzeganie  przepisów Kodeksu    Pracy i  ochrony środowiska.

  Uczestnik oceniany jest na podstawie danych zawartych w ankiecie Plebiscytu.

   

  Rozdział  V

  Przebieg Plebiscytu

  Plebiscyt przebiega w II etapach:

  I etap – Organizator Plebiscytu ogłasza Plebiscyt, zaprasza firmy do Plebiscytu, udziela wszelkich informacji związanych z Plebiscytem oraz przyjmuje  wnioski  zgłoszenia.

   

  Kapituła Plebiscytu dokonuje oceny firm w oparciu o dostarczone materiały /ankietę/, przyznaje odpowiednie ilości punktów w poszczególnych kryteriach oceny a następnie nominuje po 3 firmy  w każdej kategorii, które  kwalifikowane  są do drugiego etapu. Lista nominowanych  obejmuje firmy, które uzyskały największą ilość punktów oraz w ocenie Kapituły zasługują na wyróżnienie.

   

  II etap – Kapituła Plebiscytu dokonuje ewentualnej wizytacji nominowanych laureatów w celu zweryfikowania danych zawartych w ankietach. Wg kryteriów wymienionych w rozdziale V przyzna punkty w skali ocen od 0 do 5 i na tej podstawie dokona wyboru najlepszej  firmy  w poszczególnych kategoriach  oraz  przyzna tytuł „Firma Roku”.

   

  Rozdział VI

  Nagrody i wyróżnienia

   

  1.Ogłoszenie wyników Plebiscytu i wręczenie nagród odbywa się podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Organizatora Plebiscytu.

   

  2.Wyniki   Plebiscytu  zostaną  podane do publicznej wiadomości.

   

  3.Nagrody w postaci pater lub trofeów  szklanych  otrzymują  zdobywcy pierwszych miejsc  w danej kategorii. Wszyscy nominowani w Plebiscycie otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów.

   

  4.Laureaci  Plebiscytu uzyskują prawo do wykorzystania w celu reklamy, promocji logo i tytuł  Plebiscytu  przez okres 2 lat od daty ogłoszenia  jego wyników.

   

   

   

                                                                              Rada Regionalnej Izby Gospodarczej

                                                                                   w Piotrkowie Trybunalskim

   

  Dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnictwa Firma Roku (Plik PDF)

  2. Firma Roku - ankieta i wniosek (Plik PDF)


  powrót