Nasza firma
  2012-01-25
  PLEBISCYT "PRZEDSIĘBIORCA ROKU"

   

  Zapoczątkowana dziesięć  lat temu inicjatywa Rady Izby na trwale wpisała się w kalendarz znaczących wydarzeń nie tylko Regionalnej Izby Gospodarczej ale również naszego Miasta. Pragnę przypomnieć, że laureatami dotychczasowych edycji, którzy zdobyli Państwa uznanie i którym nadali Państwo, jako przedstawiciele samorządu gospodarczego działającego na naszym terenie, tytuł „PRZEDSIĘBIORCY  ROKU” otrzymali:

  Paweł Załoga - Przetwórstwo Mięsne " ZAŁOGA"        " PRZEDSIĘBIORCA ROKU " 2002

  Wiesław Szczepanik -  Z.P.H. „POLANIK”                     „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU”  2003

  Lucjan Dukała - Prezes Zarządu FMG „Pioma”              PRZEDSIĘBIORCA ROKU”  2004

  Witold Maćkowiak - Dyrektor Generalny P.U.”Roka”   „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU”  2005

  Tomasz Kaczmarek - Prezes Zarządu „PEUK” S.A.        PRZEDSIĘBIORCA  ROKU”  2006  

  Zbigniew Wilk - PPHU Zbigniew Wilk                           „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU”  2007

  Marek Pietrzak - „HEMPIS” Sp. J.                                 „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” 2008

  Włodzimierz Motyka - PPHU „MOTEX”                           „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” 2009

  Waldemar Kelm – PPU „Cza-ta” Sp.J. W.Kelm,M.Niciak  „PRZEDSIĘBIORCA ROKU” 2010

   

  Zakończyliśmy I Etap  X  – Jubileuszowego PlebiscytuPrzedsiębiorca Roku” w wyniku którego zgłoszone zostały następujące kandydatury do tytułu „Przedsiębiorca Roku” 2011:

  • STANISŁAW  BURCZYŃSKI                                                                   

        Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „HAK“                                                      

       Piotrków Trybunalski., ul. Próchnika 25

  •  KRZYSZTOF DYBAŁA                                                                

        Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „ZETPRI –EKO” Sp. z o.o.                

        Piotrków Trybunalski., ul. Wojska Polskiego 122

  • MAREK  FAMULSKI

        Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo -Usługowe „DROMASZ’          

        Raków Duży, ul. Główna 30  gm. Moszczenica

  • IRENEUSZ  KOCH                         

        Zespół Szkół „KORAB”         

       Piotrków Trybunalski., ul. Próchnika 8/12

  • GRZEGORZ KRASOŃ                                                                             

         Gospodarstwo Ogrodnicze                                                                                 

         Piaski 32 A gm. Wola Krzysztoporska

  • ANDRZEJ  LASEK                                                                                                

         Przedsiębiorstwo Budowlane „ALGOS”              

           Piotrków Trybunalski, ul. Zalesicka 94

  • GRZEGORZ  SKONECZNY                                                                     

        Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy                                                   

       Piotrków Trybunalski, ul. Rolnicza 74

  •   WINICJUSZ SZULC                                                                                                 Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe                                  

       Gorzkowice ul. Przedborska 27a

   

  Rada Regionalnej Izby  Gospodarczej na posiedzeniu w dniu 17 bm.  podjęła uchwałę w sprawie ustalenia listy nominowanych do tytułu „Przedsiębiorca Roku” 2011. Są to:

   

  •  STANISŁAW  BURCZYŃSKI                                                                              

        Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „HAK“                                                      

       Piotrków Trybunalski., ul. Próchnika 25

  • GRZEGORZ KRASOŃ                                                                              

         Gospodarstwo Ogrodnicze                                                                                 

         Piaski 32 A gm. Wola Krzysztoporska

  • WINICJUSZ SZULC                                                                                                   Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe                                  

         Gorzkowice ul. Przedborska 27a

   

  Członkowie RIG w głosowaniu wybiorą Zwycięzcę – „Przedsiębiorcę Roku” 2011 - osobowość, która w minionym roku znacząco wyróżniła się nie tylko na polu działalności gospodarczej, ale również i społecznej.                                                        

                                                                                      

                                                                                        

                                      REGULAMIN  PLEBISCYTU

                           Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim

                                                                „PRZEDSIĘBIORCA ROKU”

   

  Rozdział I

  Organizator Plebiscytu:

  1. Plebiscyt jest organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

  Cel Plebiscytu:

  1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureata – przedsiębiorcy,  będącego czynnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz społecznego na terenie działania Izby.
  2. Nadanie tytułu „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” ma charakter uznaniowy i jest wyrazem uznania przedsiębiorców zrzeszonych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim dla dokonań i osiągnięć laureata w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz społecznej.

  Plebiscyt odbywa się w dwóch etapach: I. Etap nominacji; II. Etap wyborów;

                                                

                                                             Rozdział II

  Warunki udziału w Plebiscycie

  1. Kandydatem do otrzymania tytułu „PRZEDSIĘBIORCA ROKU” może być każdy czynny uczestnik życia gospodarczego prowadzący działalność gospodarczą.
  2. Zgłaszającym kandydata do nominacji otrzymania tytułu „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” może być każdy czynny uczestnik życia gospodarczego prowadzący działalność gospodarczą bądź posiadający stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu przedsiębiorcy.

   

                                                               Rozdział III

                                                           Kapituła Plebiscytu

  1. Kapitułę Plebiscytu stanowi Prezydium Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim oraz laureaci /zwycięzcy/ z lat ubiegłych.  Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Rady, Wiceprzewodniczący zostanie wybrany spośród członków Kapituły na jej pierwszym posiedzeniu. Osoba zgłoszona  w Plebiscycie nie może być jednocześnie członkiem Kapituły.

  2.Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Obrady Kapituły są protokołowane. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Kapituły.

   

  Rozdział IV

  Sekretariat Plebiscytu

  1.Sekretariat Plebiscytu mieści się w siedzibie biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 2. Sekretariat pełni funkcje administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorem przebiegu Plebiscytu w jego części techniczno-organizacyjnej.

   

                                                                     Rozdział V

                                                             Przebieg Plebiscytu

  I Etap: Zgłoszenia i nominacje:

  1.Zgłoszenie kandydata odbywa się w formie pisemnej z podaniem danych osoby zgłaszanej /imienia, nazwiska, nazwy reprezentowanej firmy/  oraz stosownym uzasadnieniem zgłoszenia. Zgłoszenie musi być opatrzone pieczęcią oraz podpisem osoby posiadającej uprawnienia do działania w imieniu przedsiębiorcy  dokonującego zgłoszenia.

   

  2.Termin przyjmowania zgłoszeń, liczbę miejsc nominowanych w ilości 3 ustala oraz dokonuje wpisu zgłoszonych kandydatów na listę nominowanych – Rada Regionalnej Izby Gospodarczej na swoim prawomocnym posiedzeniu.

  3.Rada RIG podaje listę nominowanych do publicznej wiadomości.

   

  II Etap: Wybory:

  1. Prawo wyborcze posiada każdy przedsiębiorca  zrzeszony w Regionalnej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
  2. Każdy z tych przedsiębiorców posiada prawo do oddania jego głosu na jednego, wybranego przez siebie kandydata z listy nominowanych.
  3. Wybór laureata Plebiscytu dokonywany jest w trybie głosowania tajnego, na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania,  opatrzonych pieczęcią oraz podpisem upoważnionego członka kapituły Plebiscytu.
  4. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie krzyżykiem /x/  pola obok nazwiska kandydata, na którego oddawany jest głos.
  5. Organem uprawnionym do liczenia głosów jest Kapituła Plebiscytu.
  6. W przypadku braku ostatecznego rozstrzygnięcia w wyniku przeprowadzonego  głosowania /jednakowa liczba głosów/ ostatecznego rozstrzygnięcia dokonują członkowie Kapituły na swoim prawomocnym posiedzeniu w trybie głosowania tajnego.
  7. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników głosowania członków Kapituły i Sekretariat Plebiscytu obowiązuje tajemnica przebiegu obrad w części dotyczącej spraw objętych powyższym regulaminem.
  8. Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz nadanie tytułu i wręczenie Statuetki „PRZEDSIĘBIORCA  ROKU” odbywa się podczas oficjalnej uroczystości zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Jej termin i miejsce ustala Rada Regionalnej Izby Gospodarczej na swym prawomocnym posiedzeniu w formie uchwały.

   

   

  Rozdział VI

  Nagrody

   

  1.Laureat, wyłoniony w drodze Plebiscytu oprócz honorowego tytułu otrzymuje  Statuetkę

  Przedsiębiorcy - Zwycięzcy. Nominowani w Plebiscycie „Przedsiębiorca Roku” otrzymują wyróżnienia.

   

   

   

   

                                                                   Rada Regionalnej Izby Gospodarczej

                                                                           w Piotrkowie Trybunalskim

   

   

   

   

  Piotrków Trybunalski, 17 listopad 2011 rok

  Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia do Plebiscytu Przedsiębiroca Roku (Plik PDF)


  powrót