Nasza firma
  2012-06-28
  „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” – III Edycja

  „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” – III Edycja – powiat piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski 

     

  Projekt pt. : "Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". www.efs.gov.pl  www.pokl.wup.lodz.pl

  Ruszyła III EDYCJA projektu pt. : Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie piotrkowskim oraz mieście Piotrków Trybunalski, które nie posiadają wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.                                                       

  Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  - 40 godzin szkolenia grupowego; 
  - 9 godzin doradztwa indywidualnego (6 godz. przed rejestracją działalności i 3 godz. po rejestracji);
  - do 20 000 zł bezzwrotnej dotacji;
  - podstawowe wsparcie pomostowe do 600 zł/miesiąc - przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej); 
  - przedłużone wsparcie pomostowe do 600 zł/miesiąc - przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (dla części Beneficjentów, tylko w uzasadnionych przypadkach).

  Priorytetowo będą traktowane osoby:

  - w wieku 45+  
  - długotrwale bezrobotne;
  - zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu bądź mające utracić zatrudnienie (będące w okresie wypowiedzenia);
  - zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, zamierzające podjąć działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją roślinną i zwierzęcą.
   

  REGULAMIM PROJEKTU - plik do pobrania
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - plik do pobrania


  Zapraszamy do składania Formularzy Zgłoszeniowych w dniach od 16 lipca do 31 sierpnia 2012 roku.

  Miejsce składania formularzy: 


  - Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go maja 2,
  97-300 Piotrków Trybunalski (III piętro, pokój 312, w godzinach od 9:00 do 15:00);
  - Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Tuwima 30, 90-002 Łódź
  (I piętro, lokal nr 4, w godzinach od 8:00 do 16:00).

  Prosimy o dokładne przeczytanie Regulaminu Projektu oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przed jego złożeniem. Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące załączniki:
  - Kserokopia dowodu osobistego - obowiązuje wszystkich składających. 
  - Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wszystkich okresach rejestracji w Ewidencji jako osoba bezrobotna z ostatnich 2 lat kalendarzowych - obowiązuje osoby bezrobotne. 
  -  Świadectwo pracy, potwierdzające status osoby zwolnionej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - dotyczy tylko ostatniego miejsca pracy.

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane III Edycją Projektu „Rozwój przedsiębiorczości w subregionie piotrkowskim” i zamierzające kandydować do udziału w projekcie na spotkania informacyjne. Spotkania odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim w następujących terminach:

  1.W dniu 11.07.2012 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Oddziale Biura Projektu, w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim (Al. 3-go Maja 2, pokój 312).

  2.W dniu 18.07.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Dmowskiego 27, sala nr 23).

   

  10.09.2012r.

  Informujemy, że zakończyła się ocena formalna Formularzy Zgłoszeniowych, złożonych przez Kandydatów na Uczestników III edycji projektu dla powiatu piotrkowskiego i m. Piotrków Trybunalski

  Na tym etapie zostały odrzucone 2 Formularze Zgłoszeniowe (nr 10/III oraz 95/III), które nie spełniały wymogów formalnych, określonych w Regulaminie Projektu.

  Ocena pozostałych Formularzy Zgłoszeniowych została zakończona z wynikiem pozytywnym i obecnie zostaną one przekazane do Członków Komisji Rekrutacyjnej, którzy dokonają ich oceny merytorycznej. Planowane zakończenie oceny merytorycznej przewidywane jest na 30.09.2012 r. (termin może ulec zmianie). Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.
   

  04.10.2012 r.

  Lista po ocenie folrmularzy dostępna na stronie  http://www.liph.com.pl/projekt.php
  Informujemy, że drugi etap rekrutacji, tj. testy psychometryczne, odbędzie się w dniu 15 października tj. poniedziałek w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dmowskiego 38 B, sala konferencyjna pensjonatu „Altamira” (w sąsiedztwie Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma”). Testy odbywać się będą w godzinach od 10 do godz. 15 zgodnie z ustaleniami z każdym kandydatem. Jeżeli któraś z osób nie ma ustalonego terminu to proszę sprawdzić skrzynki poczty elektronicznej (została wysłana wiadomość na adresy podane w Formularzu Zgłoszeniowym) lub prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Projektu w Łodzi (42 250 54 50 bądź 502-306-001).


  powrót