Nasza firma
  2011-04-18
  WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW RIG

  Regionalna

  Izba

  Gospodarcza

  w Piotrkowie Trybunalskim

   

   

   

   

  W dniu 15 kwietnia 2011 roku w sali konferencyjnej „ Altamira” odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Regionalnej Izby Gospodarczej. W obradach Walnego uczestniczyli przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz miasta.

   

  Przed rozpoczęciem obrad Pani Hanna Gural - dyrektor Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjnego „Szansa”  podziękowała  Regionalnej Izbie Gospodarczej za przekazane  środki   finansowe  ,dzięki którym miała możliwość zakupu tzw.  Walkera - urządzenia wspomagającego dzieciom niepełnosprawnym  stanie i chodzenie.

   

  Uroczystość  rozpoczął Prezes - Andrzej Pol, powitał zebranych gości oraz złożył gratulacje Dariuszowi Szczepanikowi - Prezesowi Firmy „Polanik”, która w tym roku obchodzi 45- lecie istnienia.

             

  Prowadzeniem i sprawnym przebiegiem zebrania zajął się Wiceprezes - Włodzimierz Motyka, który nie pierwszy raz przewodniczył zebraniom Izby. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad – Prezes – Andrzej Pol złożył   sprawozdanie  z prac Rady Izby za okres od  20 maja 2010r. do 14 kwietnia 2011r.  Bilans,  r-k zysków i strat za ubiegły rok  omówił  - Skarbnik - Marek Pietrzak.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –  Grzegorz Krasiński omówił wyniki przeprowadzonej w  Izbie kontroli sprawozdań z działalności Izby i wyników finansowych.

  Walne Zgromadzenie pozytywnie oceniło dotychczasową działalność Rady RIG udzielając jej  absolutorium. Złożyło również wniosek zobowiązujący  Radę Izby do powołania zespołu celem przygotowania niezbędnych zmian w statucie.

   

  Na zakończenie Prezes – Andrzej Pol poinformował, że z dniem 31 marca br. ustały formalne przesłanki, które pozwalały na branie udziału w pracach organów RIG, w tym przewodniczenie Radzie i Prezydium Izby i   podziękował za współpracę.

  W związku z powyższym,    zgodnie ze Statutem RIG,    na najbliższym posiedzeniu Rady jej skład zostanie uzupełniony. Rada spośród jej członków dokona wyboru Prezesa.

  Po zakończonych obradach Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego odbyło się  Spotkanie Wielkanocne, podczas którego składano  życzenia świąteczne.

   

   


  powrót